contrast1.jpgcontrast9.jpgcontrast1c.jpgcontrast8.jpgcontrast1b.jpgcontrast4.jpgcontrast2.jpgcontrast2a.jpgcontrast1d.jpgcontrast4c.jpgcontrast3.jpgcontrast1a.jpgcontrast9a.jpg

Lokalni parlament

Uvećanje slova:

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrdjene Ustavom, zakonom i Statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju gradjani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom opštine Ivanjica. Skupština opštine Ivanjica ima 37 odbornika i biraju se na mandat od četiri godine.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini raspravu o odredjenim pitanjima, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine. 
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine. Prava i dužnosti odbornika bliže se odredjuju Poslovnikom Skupštine opštine. 

Nadležnosti Skupštine opštine:


1. Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine,

2. Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta,

3. Utvrdjuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za odredjivanje visine lokalnih taksi i naknada,

4. Podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene  teritorije opštine,

5. Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti,

6. Donosi  prostorni plan i urbanističke planove i uredjuje korišćenje gradjevinskog  zemljišta,

7. Donosi propise i druge opšte akte,

8. Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u gradjanskoj inicijativi i utvrdjuje predlog odluke o samodoprinosu,

9. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvdjene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom,

10. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom,

11. Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine,

12. Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara, Skupštine,

13. Bira i razrešava predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća,

14. Utvrdjuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu,

15. Utvrdjuje naknadu za uredjenje i korišćenje gradjevinskog zemljišta,

16. Donosi akt o javnom zaduženju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javni dug,

17. Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otudjenja nepokretnosti pred nadležnim organima, 

18. Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,

19. Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu,

20. Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti,

21. Daje mišljenje o zakonima kojima se uredjuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,

22. Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta,

23. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama, 

24. Informiše javnost o svom radu, 

25. Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povredjuje pravo na lokalnu samoupravu,

26. Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja opštine,

27. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština,

28. Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika gradjana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u opštini,

29. Razmatra izveštaje Saveta za medjunacionalne odnose, 

30. Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera,

31. Donosi mere i usvaja preporuke za unapredjenje ljudskih i manjinskih prava,

32. Obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine.

Odbornički sastav SO Ivanjica za mandatni period 2016–2020.


Nova Srbija- Velimir ilić -Za novu Ivanjicu


1.    Raco Sekulić
2.    Marko Komatina
3.   Vera Đogatović
4.    Srećko Uzunović
5.  Ivan Mikarić
6.    Vidosava Milinković
 

Aleksandar Vučić- SRBIJA POBEĐUJE


1.    Zoran Lazović
2.   Momčilo Mitrović
3.    Ljiljana Mojsilović
4.    Nikola Vučićević
5.   Novak Remović   
6.    Snežana Bogdanović
7.    Marinko Marinković

8. Ivan Mojsilović

9. Vinka Ivanović

10. Miloš Jovićević

11. Aleksandar Mitrović

12. Mirjana Vratonjić Poledica

13. Goran Karaklajić

14. Vladimir Bojanović

15. Biljana Kušić

16. Tomislav Milutinović

Socijalistička partija Ivica Dačić- Socijalistička partija SPS

 

1. Duško Parezanović

2. Dragovan Milinković

3. Marija Vulović

4. Aleksandar Tripković

 

Grupa Građana Milomir Zorić

1.   Milomir Zorić
2.   Miladin Božović
3.    Dr. med. Vesna Nedeljković
4.  Nenad Mijailović

5. Slavica Komadinić

6. Dragoslav NIkolić
7.    Vidan Bojović

8. Dr Marijana Lišanin

9. Miroslav Ristić

Boris Tadić, Čedomir Jovanović - Savez za Ivanjicu SDS, LDP


1.    Milovan Marković
2.    Vera Popović
3.    Mihailo Todorović
4.    Jovan Dragićević

 

Ujedinjeni regioni Srbije - Radomir Ristić


1.    dr Milorad Dramićanin
2.    Radomir Ristić

Čedomir Jovanović - PREOKRET! - LDP - SPO

1. Dr Milorad Dramićanin

2. Duško Ćurčić
 

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica