contrast1c.jpgcontrast4.jpgcontrast2a.jpgcontrast9a.jpgcontrast1b.jpgcontrast4c.jpgcontrast9.jpgcontrast2.jpgcontrast1.jpgcontrast1a.jpgcontrast8.jpgcontrast1d.jpgcontrast3.jpg

Opštinska uprava

Uvećanje slova:

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Opštinska uprava:1) priprema nacrte propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;

2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;

3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine; 

5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;

6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;

7) dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih  poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.Zakoni i povereni propisi opštini:

1. Upis činjenice rodjenja deteta,
2. Odredjivanje ličnog imena deteta,
3. Priznavanje očinstva deteta na zapisnik pred matičarem,
4. Promena ličnog imena,
5. Zaključivanje braka,
6. Naknadni upis u matične knjige rodjenih, umrlih i venčanih,
7. Ispravke grešaka u matičnim knjigama,
8. Upisivanje podataka o ličnom stanju u matične knjige rodjenih, venčanih i umrlih,
9. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga,
10. Vodjenje evidencije o državljanstvu i izdavanje uverenja o državljanstvu,
11. Izrada smrtovnica,
12. Popunjavanje zahteva za izdavanje lične karte,
13. Rešava po zahtevu za naknadni upis u evidenciju o državljanstvu,
14. Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju,


Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

1. Overa potpisa, rukopisa i prepisa,
2. Vodjenje biračkog spiska i poslovi vezani za birački spisak, rešenja o upisu,  
brisanju i izmenama u biračkom spisku, izdavanje potvrda o biračkom pravu, 
3. Izdavanje radne knjižice i vodjenje registra o izdatim radnim knjižicama.


Odeljenje za privredu, finansije i društvene delatnosti

1. Rešavanje o pravu na dečiji dodatak,
2. Donošenje rešenja o priznavanju prava na roditeljski dodatak,
3. Donošenje rešenja o priznavanju prava na naknadu za vreme porodiljskog  
odsustva i odsustva radi nege deteta, kao i odsustva radi posebne nege deteta,
4. Donošenje rešenja o kategorizaciji dece ometene u razvoju. 

U oblasti tegistracija radnji

1. Donošenje rešenja o upisu u registar radnji,
2. Privremeni upis u registar radnji,
3. Donošenje rešenja o odjavi radnje (stalna i privremena odjava radnji),
4. Izdavanje uverenja o registraciji motornih vozila,
5. Izdavanje uverenja o radnom stažu iz samostalnih delatnosti,
6. Izdavanje uverenja za nabavku osnovnih sredstava za rad,
7. Upis u registar radnji na odredjeno vreme,
8. Donošenje rešenja o proširenju delatnosti,
9. Promena sedišta radnje,
10. Promena zanimanja,
11. Donošenje rešenja o otvaranju poslovne jedinice,
12. Rešenja o brisanju radnji iz registra. 

U oblasti boračko-invalidske zaštite:

1. Borački dodatak,
2. Lična invalidnina vojnih invalida,
3. Dodatak za pomoć i negu vojnog invalida,
4. Pravo na ortopedski dodatak,
5. Pravo vojnog invalida na naknadu za vreme nezaposlenosti,
6. Pravo vojnog invalida na naknadu za ishranu i smeštaj radi putovanja u drugo   
mesto,
7. Pravo na putničko motorno vozilo,
8. Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju,
9. Pravo člana porodice borca i invalida u slučaju smrti borca, odnosno vojnog   
invalida,
10. Pravo na porodičnu invalidninu,
11. Prava civilnih invalida na ličnu invalidninu, dodatak za pomoć i negu drugog lica,
ortopedski dodatak,
12. Besplatnu i povlašćenu vožnju,
13. Naknada za ishranu za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu  
nadležnog organa,
14. Naknada za pogrebne troškove.                

U oblasti turizma:

1. Donošenje rešenja o razvrstavanju turističkih objekata u kategorije i drugo.

U oblasti poljoprivrede i vodoprivrede:

1. Donošenje rešenja o izdavanju vodoprivrednih uslova za izgradnju seoskih   
vodovoda,
2. Rešenja o izdavanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju seoskih 
vodovoda,
3. Izdavanje vodoprivredne dozvole za seoske vodovode,
4. Izdavanje uverenja o količini i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda individualnim
poljoprivrednim proizvodjačima,

U oblasti učenickog, studentskog standarda i izbeglica:

1. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na studentski dom,
2. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na  učenički dom,
3. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na studentski kredit,  
odnosno stipendiju,
4. Izdavanje uverenja o visini prihoda radi ostvarivanja prava na  učenički i kredit,   
odnosno stipendiju,
5. Izdavanje uverenja u vezi izbegličkog statusa,
6. Izdavanje uverenja o životu izbeglica.


Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti:

1. Utvrdjivanje prava svojine na zemljištu oduzetom po osnovu PZF i po osnovu  
konfiskacije zbog  neizmirenih  obaveza,
2. Donošenje rešenja o eksproprijaciji,
3. Donošenje rešenja o deeksproprijaciji,
4. Administrativni prenos,
5. Donošenje rešenja o utvrdjivanju prava korišćenja,
6. Sačinjavanje tapija,
7. Donošenje rešenja o raspravljanju samovlasnih zauzeća,
8. Rešavanje o pravu na vraćanje utrina i pašnjaka selu na korišćenje,
9. Donošenje rešenja o uspostavljanju ranijeg režima svojine u skladu sa zakonom 
o planiranju i izgradnji.                

U oblasti urbanizma i gradjevinarstva:

1. Izdavanje izvoda iz urbanističkog plana,
2. Izdavanje akta o urbanističkim uslovima,
3. Izdavanje odobrenja za izgradnju,
4. Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole,
5. Izdavanje odobrenja za izgradnju bespravno izgradjenih objekata,
6. Izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina,
7. Donošenje rešenja o zauzimanju javnih površina,
8. Izdavanje uverenja da se objekat nalazi van granica DUP-a. Opštinski uslužni centar otvoren je 1. jula 2004. godine.

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica