contrast4.jpgcontrast4c.jpgcontrast1d.jpgcontrast1c.jpgcontrast9a.jpgcontrast2a.jpgcontrast1.jpgcontrast1b.jpgcontrast3.jpgcontrast9.jpgcontrast1a.jpgcontrast8.jpgcontrast2.jpg

ODLUKU O DODELI UGOVORA postupku javne nabavke za javnu nabavku radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica

Uvećanje slova:

DOM ZDRAVLjA IVANjICA
Broj: 236/7
22.08.2016. godine
IVANjICA
 
 
 
 
Naziv naručioca:
Dom zdravlja Ivanjica
Adresa naručioca: ul. 13. Septembra br. 39, Ivanjica
Internet stranica naručioca: Naručilac nema internet stranicu
Broj odluke: 236/7
Datum donošenja odluke:   22.08.2016. godine
Vrsta predmeta: Radovi.
Naziv i oznaka iz ORN: 45200000 - radovi na objektima  ili delovima objekata  visokogradnje i niskogradnje 
Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F oblast  41
 
U skladu sa članom 108 Zakona o javnim nabavkama ( «Sl. Glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15), a na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 236/6 od 22.08.2016. godine Komisije za javnu nabavku naručioca DOM ZDRAVLjA IVANjICA,  donosim
 
 
ODLUKU O DODELI UGOVORA
U otvorenom postupku javne nabavke broj 10/2016 za javnu nabavku radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica
 
 
Zaključiti ugovor o javnoj nabavci radova: Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica, sa ponuđačem ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE, koji je naznačen pod tačkom 7)  ove Odluke.
 
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Naručilac je dana 18.07.2016. godine doneo Odluku o pokretanju javne nabavke u otvorenom postupku ( član 32. ZJN, «SL. Glasnik RS» br. 124/12, 14/15 i 68/15) broj 236.  
 
Redni broj javne nabavke 10 / 2016
 
1) Predmet javne nabavke:
 
 
Dobra
 
Usluge
 
Radovi Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica  
           
2) Procenjena vrednost javne nabavke: 23.477.686,00 RSD.
 
UKUPNA PROCENjENA VREDNOST SVIH RADOVA
Vrsta radova Iznos (bez PDV-a):
ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI 19.148.2015,00
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 1.068.830,00
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 1.863.020,00
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE,
DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA 690.480,00
MAŠINSKE INSTALACIJE 674.141,00
PROTIVPOŽARNA OPREMA 33.000,00
UKUPNA PROCENjENA VREDNOST SVIH RADOVA: 23.477.686,00
 
 
 
3) Osnovni podaci o ponuđačima:   
   
  Ukupan broj podnetih ponuda:  6
 
Naziv/ime ponuđača i adresa
Blagovremene ponude Neblagovremene ponude
1. ELKOMS BEOGRAD, Južni bulevar 144/303A /
2. Standard Invest Group Beograd, 
ul. Sezanova broj 106, 11118 Beograd /
3. RAMARK, Ul. Toplička 17, Čačak /
4. Zanatska zadruga “CMP” ul. Ljube Stojanović 3,
 31000 Užice /
5. Grupa ponudjača: Tesla sistemi doo, ul. Milentija Popović 32a, 11000 Beograd i Modular doo Ul. Nikolaja Saltikova 61 Beograd, Zemun /
6. Gradjevinar doo ul. Boška Petrović 28, Ivanjica /
 
 
4) Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđene cene tih ponuda:  /
 
5) Obrazloženje u slučaju odbijanja ponude zbog neuobičajeno niske cene
 
6) Način primene metodologije dodele pondera 
 
         Kriterijum za dodelu ugovora je  „najniža ponuđena cena“.
 
Naziv   ponuđača Ponuđena cena
Zanatska zadruga “CMP” Užice 19.632.565,00 RSD
Grupa ponudjača: Tesla sistemi doo, Beograd i Modular doo Beograd, Zemun 19.708.144,94 RSD
Ramark, doo Čačak 20.233.871,50 RSD
Standard Invest Group doo Beograd 21.494.500,52 RSD
Gradjevinar doo Ivanjica 21.999.125,50 RSD
Elkoms doo Beograd 22.778.209,10 RSD
 
 
7) Naziv ponuđača kome se dodeljuje  ugovor:
 
ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE
OPIS RADOVA UKUPNO:
Građevinsko zanatski radovi na izgradnji odeljenja za dijalizu u sklopu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica   19.632.565,00
 
 
Komisija je, posle stručne ocene ponuda primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“ predložila direktoru naručioca da donese Odluku o dodeli ugovora ponuđaču ZANATSKA ZADRUGA „CMP“ UŽICE, koji je naznačen pod tačkom 7) ove Odluke.
 
O B R A Z L O Ž E Nj E
 
Uvidom u ponudu ponuđača Zanataska zadruga „CMP“, ul. Ljube Stojanović 3, Užice komisija naručioca je utvrdila da je isti ispunio sve uslove predviđene konkursnom dokumetacijom naručioca i dostavio tražene obrasce:
 
- Uvidom u obrazac 13 konkursne dokumentacije – Obrazac izjave da je ponuđač upisan u registar ponuđača, komisija naručioca je utvrdila da je izabrani ponuđač potvrdio da je upisan u registar ponuđača, a na koju okolnost je dostavio Rešenje, BNP 1691/2014 od 04.04.2014. godine izdato od strane Agencije za privredne registre. Komisija naručioce je proverom preko Matičnog broja izabranog ponuđača 07281587 u registru ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre utvrdila da je status izabranog ponuđača aktivan. Na ovaj način je izabrani ponuđač ispunio obavezne uslove iz člana 75 stav 1 tačka 1, 2 i 4 ZJN-a (Sl. glasnik RS, broj 124/2014, 14/2015 i 68/2015).
 
- Uvidom u Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz člana 75 stav 2 (Sl. glasnik RS, broj 124/2014, 14/2015 i 68/2015) komisija naručioca je utvrdila da je ispunio obavezan uslov iz člana 75 stav 2 ZJN-a.
 
- Uvidom u Ugovor o zakupu kombinovane mašine za iskop i utovar JCB 4CX i teretnog vozila marke FAP 2635 KIPER od 01.08.2016. godine zaključenog između izabranog ponuđača i firme GP „STABIL-PRO“ doo, ul. Ratarska 152 Užice komisija naručioca je utvrdila da je isti ispunio dodatni uslov iz tačke 4.3 podtačka 1., a u vezi tačke 4.4 stav 1 konkursne dokumentacije koji se tiče tehničkog kapaciteta.
 
- Uvidom u izjavu izabranog ponuđača dostavljenu na memorandumu sopstvene firme komisija naručioca je utvrdila da se isti obavezao da će u momentu zaključenja ugovora angažovati minimum 20 radnika po bilo kom osnovu Zakona o radu, kao i da u momentu podnošenja ponude ima angažovanog dipl. graževinskog inženjera Sveta M. Penezić, a na koju okolnost je dostavio ugovor o delu koji je zaključio sa imenovanim dipl. građevinskim inženjerom. Komisija naručioca navodi da je u skladu sa tačkom VIII.1 stav 1 modela ugovora, članom 93 stav 1. ZJN-a, kao i 17 i 18 načelnim pravnim stavom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki izvršila proveru da li angažovani inženjer ima važeće licence kao i potvrde izdate od strane Inženjerske komore Srbije i utvrdila da imenovani dipl. graževinski inženjer Sveto M. Penezić poseduje važeće licence i to: Licencu za odgovornog izvođača radova, broj 410 C239 08 sa potvrdom za navedenu licencu izdatu od strane Inženjerske komore Srbije, broj 12-02/211967 od 23.02.2016. godine kojom je potvrđeno da je izmirio obaveze Komori sa 14.02.2017. godine, kao i Licencu za odgovornog projektanta, broj Licence 310 F822 08 sa potvrdom za navedenu licencu izdatu od strane Inženjerske komore Srbije da je izmirio obavezu plaćanja članarine komori zaključno sa 14.02.2017. godine. Iz navedenog je utvrđeno da je izabrani ponuđač ispunio dodatni uslov iz člana 4.3 podtačka 2, a u vezi tačke 4.4 stav 2 koji se tiče kadrovskog kapaciteta.
 
- Obrazac 14 – Izjava ponuđača o obilasku lokacije za izvođenje predmetnih radova overen i potpisan na način propisan konkursnom dokumentacijom  naručioca
 
- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi, izjave o ispunjenosti obaveznih uslova, obrazac 12, obrazac 9, obrazac 8 – model ugovora, obrazac 7, obrazac 2, obrazac 1.
 
Komisija naručioca konstatuje da su u ponudi izabranog ponuđača postojale računske greške na koju okolnost je komisija naručioca zatražila saglasnost na tako ispravljene iznose dopisom broj 236/5-1/1 od 22.08.2016.g odine (u delu zemljanih radova za stablo prečnika do 30cm navedeno 10.000,00 dinara, a množenjem jedinične cene od 2.000,00 dinara sa 10 komada treba da stoji cena od 20.000,00 dinara, tako da ukupna vrednost zemljanih radova treba da bude 506.900,00 dinara, da je pogrešno sabrana ukupnu vrednost betonskih i betonsko armiranih radova tako što je ista uvećana za 50,00 dinara i vrednost istih treba da bude 3.368.470,00 dinara, da je u delu razni radovi pogrešno uneta vrednost 140.140,00 dinara za kolone spuštenih plafona tip „dampa“, jer množenjem ponuđene cene sa m2 dobija se iznos od 140.000,00 dinara. Naručilac napominje da je iznos ukupnih raznih radova pravilno dobijen i da je isti dobijen sabiranjem sa iznosima od 140.000,00 dinara, tako da naručilac pretpostavlja da je omaškom unet iznos od 140.140,00 dinara. Usled navedenih obračunskih grešaka ukupna vrednost arhitektonsko građevinskih radova A+B treba da glasi na iznos : 16.090.540,00 dinara, da je u delu hidrotehničke instalacije pod rimskim brojem II) Kanalizacija za cevi Ø50 čiji obraun je po m1, množenjem 25h620 dobija se iznos 15.500,00 dinara, a ne iznos koji je unet od 31.000,00 dinara, tako da ukupna vrednost sanitatrnog vodovoda treba da bude 122.800,00 dinara. Usled navedene obračunske greške ukupna vrednost hidrotehničkih instalacija treba da bude 651.050,00 dinara. Ispravkom napred navedenih obračunskih grešaka ukupna ponuđena vrednost svih radova treba da bude 19.632.565,00 dinara, dakle 6.050,00 dinara manje od vrednosti koja je navedena u ponudi). Izabrani ponuđač je dostavio pisanu saglasnost zavedenu kod naručioca pod brojem 236/5-1/1-1 od 22.08.2016. godine, te su se time stekli uslovi da se istom dodeli ugovor.
 
 
Na osnovu iznetog, doneta je Odluka kao u dispozitivu.
 
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:
Ponuđači, nezadovoljni Odlukom o dodeli ugovora, mogu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 ( deset) dana od dana objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki.
 
 
DIREKTOR
dr Sretina Stojanović
 
 
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Vesti Naslovna

Napisano 02/09/2016, 15:50 od DG Financ
listu-vrednovanja-i-rangiranja-pristiglih-predloga-programa-projekata-udruzenja-civilnog-drustva-za-2016-godinu-ukupan-broj-bodova REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA IVANjICA Broj: 400-54/2016-01 Datum: 02.09.2016. godina I V A Nj I C A Na osnovu člana 8.  Pravilnika o...
Napisano 02/09/2016, 11:16 od DG Financ
premijerno-izvedena-nova-predstava-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice-na-nusicijadi-2016 Amatersko pozorište mladih Ivanjice 26.08.2016. godine premijerno je izvelo svoju novu predstavu „Pučina“ po tekstu Branislava Nušića, na Nušićijadi...
Napisano 30/08/2016, 15:08 od DG Financ
u-toku-isplata-materijalne-podrske-za-kupovinu-skolskog-pribora I ove godine Crveni krst Ivanjica i Centar za socijalni rad Ivanjica u okviru aktivnosti socijalne delatnosti su započeli sa nabavkom i distribucijom školskog pribora za decu...
Napisano 26/08/2016, 14:07 od DG Financ
odredivanje-privremenog-parkiralista-za-vreme-nusicijade O D L U K A o utvrđivanju cenovnika parkiranja na privremenom parkiralštu   Ovom odlukom utvrđuje se cena parkiranja motornih vozila na privremenom...
Napisano 25/08/2016, 14:58 od DG Financ
opstina-ivanjice-pomogla-porodici-puhar-u-okviru-programa-stambenog-zbrinjavanja-ruka-ruci Mićo i Mika Puhar iz Dvora na Uni u Hrvatskoj, su 04.avgusta 1995.g. u akciji hrvatske vojske Oluja, zajedno sa 200.000 ljudi morali da napuste svoje vekovno ognjište i krenu...
Napisano 23/08/2016, 12:27 od DG Financ
eko-kamp-2016-radovi U periodu od (18-21).08.2015. godine lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa odredom izviđača „Ratko Sofijanić“ realizovala je „Eko kamp 2016“, na Kušićima, na...
Napisano 22/08/2016, 19:23 od DG Financ
odluku-o-dodeli-ugovora-postupku-javne-nabavke-za-javnu-nabavku-radova-gradevinsko-zanatski-radovi-na-izgradnji-odeljenja-za-dijalizu-u-sklopu-kompleksa-doma-zdravlja-ivanjicadravlja-ivanjica DOM ZDRAVLjA IVANjICA Broj: 236/7 22.08.2016. godine IVANjICA         Naziv naručioca: Dom zdravlja Ivanjica Adresa...
Napisano 22/08/2016, 19:05 od DG Financ
zakljucak-o-radnom-vremenu-ugostiteljskih-objekata-za-vreme-nusicijade  R e p u b l i k a  S r b i j a OPŠTINA IVANjICA -OPŠTINSKO VEĆE- 01 Broj: 06-23/2016 22. avgust 2016. godine I V A Nj I C A   Na...
Napisano 19/08/2016, 12:44 od DG Financ
xi-festival-decjeg-folklora-svetlost-na-brezuljku У четвртак, 18. августа 2016. године, са почетком у 17.00 часова, у Приликама, у организацији Основне школе ,,Сретен Лазаревић" из Прилика, а под покровитељством Општине...
Napisano 18/08/2016, 13:53 od DG Financ
odrzan-14-festival-izvorne-srpske-pesme-u-prilikama-kod-ivanjice Ono najlepše što naš narod ima kao bogatu kulturnu tradiciju jeste izvorna srpska pesma po kojoj je Ivanjica prepoznatljiva .      14. Festival srpske...
Napisano 18/08/2016, 09:17 od DG Financ
prodaja-karata-za-pozorisne-predstave Karte za pozorišne predstave ovogodišnje Nušićijade naći će se u prodaji od četvrtka, 18. avgusta. Mogu se kupiti svakog radnog dana na biletarnici Doma...
Napisano 15/08/2016, 07:52 od DG Financ
obelezen-dan-mladih-2016 Lokalna kancelarija opštine Ivanjica  obeležila je „Dan mladih“. Aktivnosti koje su planirane za „Dan mladih“ realizovane su na trgu ispred Doma kulture u...
Napisano 12/08/2016, 09:23 od DG Financ
dani-prilika Поштовани чувари народног блага, задовољство нам је позвати вас на  14. Фестивал српске изворне песме који се традиционално сваке године одржава у Приликама 17.августа, са...
Napisano 12/08/2016, 08:17 od DG Financ
mapiranje-dece-iz-ugrozenih-ruralnih-sredina-van-obrazovanja Crveni krst Ivanjica će u okviru realizacije Zajedničkog programa za inkluziju  a uz podršku Crvenog krsta Srbije I SDC-a sprovesti proces mapiranja sa ciljem uvida u broj...
Napisano 11/08/2016, 14:53 od DG Financ
tradicionalni-festival-decjeg-folklora-svetlost-na-brezuljku U četvrtak, 18. avgusta 2016. godine, sa početkom 17.00 časova, u Prilikama, održaće se tradicionalni Festival dečjeg folklora ,,Svetlost na brežuljku", u organizaciji...
Napisano 11/08/2016, 14:46 od DG Financ
odrzana-druga-radna-sednica-so-ivanjica Održana druga radna sednica SO Ivanjica. Na zasedanju koje je trajalo četiri sata razmatran je i usvojen izveštaj o poslovanju javnih preduzeća za prethodnu godinu, razmatrane...
Napisano 09/08/2016, 20:53 od DG Financ
eko-kamp-2016 lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa  Odredom izviđača „Ratko Sofijanić" već šestu godinu zaredom organizuje „Eko kamp". Prvi „Eko kamp"...
Napisano 09/08/2016, 07:34 od DG Financ
medunarodni-dan-mladih Lokalna Kancelarija opštine Ivanjica i ove godine obeležava „Međunarodni Dan mladih“ 12.08.2016. godine.     Aktivnosti koje su planirane za „Dan mladih“...
Napisano 07/08/2016, 22:59 od DG Financ
obelezeno-140-godina-od-bitke-na-javoru Obeleženo 140 godina od bitke na JavoruPolaganjem venaca na spomenik majoru Mihailu Iliću i poginulima na Javorskom ratištu i u Kalipoljskoj bici 1876. godine, kao i svečanim...
Napisano 04/08/2016, 19:59 od DG Financ
poziv-za-podnosenje-ponuda-za-nabavku-usluga-licnog-pratioca-deteta Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', broj 124/12,14/15,68/15)   OPŠTINA IVANjICA   Venijamina Marinkovića...
Napisano 03/08/2016, 14:40 od DG Financ
gzs-dikovic Pripadnici Vojske Srbije, na čelu sa generalom Ljubišom Dikovićem, načelnikom Generalštaba, u nedelju, 7. avgusta na Javoru će, povodom 140-godišnjice Javorskog rata, odati...
Napisano 02/08/2016, 14:22 od DG Financ
jkp-komunalno-poziva-gradane-i-pravna-lica ЈКП „Комунално“ Ивањица позива и упозорава грађане и правна лица који су прикључени на јавну водоводну мрежу, а да притом нису регистровани као корисници, да се у...
Napisano 02/08/2016, 14:19 od DG Financ
jkp-komunalno-obavestava-gradane JKP „Komunalno“ Ivanjica poziva i upozorava građane i pravna lica da bez odlaganja, izmire svoje dospele obaveze prema preduzeću, za komunalne, pogrebne i usluge...
Napisano 02/08/2016, 14:11 od DG Financ
nastup-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice-na-sajmu-dunava-u-golubcu Amatersko pozorište mladih Ivanjice 29.07.2016. godine učestvovalo je na manifestaciji „Sajam Dunava“ u Golubcu i izvelo svoju predstavu „Običan čovek“ od Branislava Nušića u...
Napisano 02/08/2016, 09:42 od DG Financ
great-liderski-kamp-budi-musko-klub-centar-e8 U organizaciji Centra E8 i „Budi Muško kluba“ realizovan je „GREAT kamp za mlade lidere i liderke“ u Beoggradu u periodu od (24-30).07. 2016. godine. Ispred Budi Muško...
Napisano 02/08/2016, 09:37 od DG Financ
preobrazenje-prilicko-kulturno-leto-2016 Поштовани чувари народног блага, задовољство нам је позвати вас на  14. Фестивал српске изворне песме који се традиционално сваке године одржава у Приликама 17.августа, са...
Napisano 29/07/2016, 16:00 od DG Financ
oglas-za-davanje-u-zakup-putem-javnog-nadmetanja-javne-povrsine OGLAS Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja javne površine  na delu katastarske parcele broj 1636 KO Ivanjica   Oglas možete preuzeti...
Napisano 27/07/2016, 14:28 od DG Financ
realizovan-javni-humanitarni-trening-za-pomoc-marku-markovicu Fitnes klub „Atlantis“ i Kancelarija za mlade opštine Ivanjica organizovali su „Javni humanitarni trening“ 24.07.2016. godine sa početkom u 19 časova na Trgu ispred Doma...
Napisano 27/07/2016, 14:25 od DG Financ
manastir-kovilje-uz-veliki-broj-vernika-i-posetilaca-proslavio-svoju-krsnu-slavu  Povodom slave manastira u Kovilju, juče 26.jula posle svečane liturgije i bogosluženja održan je kulturno-umetnički program u organizaciji Doma kulture Ivanjica i...
Napisano 26/07/2016, 07:32 od DG Financ
obavstenje-za-korisnike-vode OBAVEŠTENJE-26.07.2016 Zbog prevelike mutnoće vode i nemogućnosti prerade dovoljnih količina dana 26.07.2016. godine vodovod radi kapacitetima od 60%. Stoga Molimo...
Napisano 25/07/2016, 14:48 od DG Financ
obelezavanje-jubileja-140-godina-od-javorskog-rata U nedelju 7. avgusta 2016. godine na Javoru se obeležava 140-godišnjica Javorskog rata i Kalipoljske bitke, u kojima je učestvovala srpska vojska sa prostora Užica, Čačka,...
Napisano 23/07/2016, 17:42 od DG Financ
odlozeni-radovi-na-magistralnom-cevovodu-na-vidiku Zbog visokih temperatura JKP ”Komunalno”  odlaže najavljene radove na magistralnom cevovodu zakazane za 23.07.2016. godine , kako ne bi bilo prekida u vodosnadbevanju...
Napisano 22/07/2016, 14:29 od DG Financ
j-a-v-n-i-k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-projekata-od-javnog-interesa-udruzenja-civilnog-drustva-u-2016-godini Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Sl.glasnik RS'' br.51/2009), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje...
Napisano 22/07/2016, 09:17 od DG Financ
jkp-komunalno-obavestava-korisnike-vode Zbog radova na magistralnom cevovodu i izmeštanja magistralnog cevovoda u naselju Vidik, postoji mogućnost smanjenja pritiska vode, a u višim delovima može doći do potpunog...
Napisano 19/07/2016, 16:43 od DG Financ
humanitarni-trening-za-naseg-sugradanina-marka-markovica Fitnes klub „Atlantis" i Kancelarija za mlade opštine Ivanjica organizuju „Javni humanitarni trening" 24.07.2016. godine sa početkom u 19 časova na Trgu ispred Doma kulture u...
Napisano 15/07/2016, 20:55 od DG Financ
pocetak-projekta-univerzitet-u-prirodi Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa opštinom Ivanjica, pokrenuo je projekat "Univerzitet u prirodi", na inicijativu univerzitetskog ombudsmana, profesora Branka Rakića....
Napisano 15/07/2016, 15:04 od DG Financ
pristup-informacijama-od-javnog-znacaja Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu opštine, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, i eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja...
Napisano 14/07/2016, 17:49 od DG Financ
programske-aktivnosti-crvenog-krsta-socijalna-delatnost U okviru programske aktivnosti Crvenog krsta “  Socijalna delatnost“  , Crveni krst Ivanjice je 11.07.započeo distribuciju 300  prehrambenih i higijenskih paketa...
Napisano 14/07/2016, 17:45 od DG Financ
spremna-nusicijada-2016 Nušićijada, ivanjički kolaž festival i nosilac evropskog priznanja „Evropa za festivale, festivali za Evropu“ (EFFE), održaće se ove godine u periodu od 26. do 28. avgusta pod...
Napisano 13/07/2016, 15:11 od DG Financ
slava-manastira-kovilje-2016       U utorak  26.jula 2016.godine, povodom slave Manastira Kovilja, Svetog Arhangela Gavrila, Dom kulture Ivanjica organizuje kulturno-umetnički program ....
Napisano 13/07/2016, 15:03 od DG Financ
projekat-promocija-humanih-vrednosti U organizaciji Crvenog krsta Ivanjice i Crvenog krsta Srbije , u perioidu od 08.07. do 17.07.   pet učenika četvrtog razreda učesnika projekta...
Napisano 12/07/2016, 14:02 od DG Financ
godisnji-program-za-poljoprivredno-zemljiste-2016-godine Godišnji program poljoprivredno zemljište 2016g  
Napisano 11/07/2016, 21:01 od DG Financ
realizovan-25-memorijalni-turnir-u-malom-fudbalu-ratomir-raco-nikolic u periodu od (04-07).07.2016. godine realizovan je 25. Memorijalnom turniru u malom fudbalu " Ratomir Raćo Nikolić".   U kategoriji petlića  pobedu je odnela...
Napisano 10/07/2016, 22:45 od DG Financ
konkurs-za-najbolju-kratku-satiricnu-pricu-2016 Organizacioni odbor Festivala „Nušićijada“             objavljuje ŠESTI po redu   Konkurs za najbolju kratku satiričnu...
Napisano 10/07/2016, 09:38 od DG Financ
odrzano-vece-igre-i-pesme-na-gradskom-trgu-ispred-doma-kulture-u-ivanjici Na Gradskom trgu ispred Doma kulture u Ivanjici, u organizaciji Udruženja koreografa narodnih igara Srbije i Doma kulture iz Ivanjice, pod pokroviteljstvom opštine Ivanjica...
Napisano 08/07/2016, 15:29 od DG Financ
KONTROLNE LISTE  INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Kontrolna lista: ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI Kontrolna lista: INTEGRISANA...
Napisano 08/07/2016, 14:55 od DG Financ
konkurs-praktikanti-2016 U okviru projekta „CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici, čiji je nosilac Centar za radno angažovanje Ivanjica, a donator opština Ivanjica, koji se realizuje u...
Napisano 08/07/2016, 14:50 od DG Financ
p-o-z-i-v-za-ucesce-na-14-festivalu-srpske-izvorne-pesme-u-prilikama-17-avgusta-2016-god      Poštovani čuvari narodnog blaga, zadovoljstvo nam je pozvati vas na  14. Festival srpske izvorne pesme koji se tradicionalno svake godine održava u...
Napisano 07/07/2016, 16:47 od DG Financ
poziv-za-podnosenje-ponudada-u-postupku-javne-nabavke-male-vrednosti-izvodenje-radova-na-izgradnji-omladinskog-kampa-jnmv-10-2016     Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)  OPŠTINA IVANjICA Venijamina Marinkovića...
Napisano 07/07/2016, 16:21 od DG Financ
odrzani-10-jubilarni-dani-bukovice Po deseti  put u Bukovici kod Ivanjice,  okupili su se čuvari izvornog narodnog stvaralaštva, izvorne srpske pesme i igre,  da pokažu svoje umeće i kako se čuva...
Napisano 07/07/2016, 12:59 od DG Financ
kampanja-pazi-druge-misli-na-sebe
Napisano 07/07/2016, 10:57 od DG Financ
apel-za-pomoc-nasem-sugradaninu-marku Poštovani posetioci, prijatelji i svi humani ljudi, treba nam HITNO pomoć za dečka teško bolesnog. Marko je rođen 14.11.1988. Razboleo se pre 7 i po godina. U septembru...
Napisano 06/07/2016, 19:03 od DG Financ
prva-sednica-skupstine-opstine-ivanjica U utorak 5. jula održana je prva radna sednica Skupštine opštine Ivanjica na kojoj je usvojen zapisnik sa konstitutivne sednice. Razmatran je Izveštaj Izborne komisije Opštine...
Napisano 04/07/2016, 11:58 od DG Financ
obavestenje-o-pokretanju-pregovarackog-postupka-bez-objavljivanja-poziva-za-podnosenje-ponuda OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA       Naziv naručioca: Opština...
Napisano 04/07/2016, 09:27 od DG Financ
vece-narodnih-igara-i-pesama      U petak 8.jula u 20 časova na Gradskom trgu ispred Doma kulture u Ivanjici, Udruženje koreografa narodnih igara Srbije i Dom kulture Ivanjica organizuju veče...
Napisano 01/07/2016, 14:53 od DG Financ
drugi-krug-programa-radne-prakse-centra-za-radno-angazovanje-ivanjica-javni-poziv-za-poslodavce-2016 Centar za radno angažovanje Ivanjica nastavlja  realizaciju Programa radne prakse za mlade na teritoriji opštine Ivanjica. Pozivamo sve zainteresovane poslodavce iz...
Napisano 01/07/2016, 14:24 od Mitar
poziv-za-podnosenje-ponude-u-postupku-javne-nabavke-male-vrednosti-za-nabavku-dobara-elektricne-energije-za-potrebe-opstinske-uprave-opstine-ivanjica-jnmv-8-2016 JN 8/2016                                   Na osnovu člana 60. Zakona o javnim...
Napisano 30/06/2016, 23:19 od DG Financ
25-memorijalni-turnir-u-malom-fudbalu-ratomir-raco-nikolic Od 04. do 07. jula 2016. godine, na terenima KMF "Bukovica" u Bukovici, održaće se 25. po redu Memorijalni turnir u malom fudbalu "Ratomir Raćo Nikolić".   U...
Napisano 30/06/2016, 23:17 od DG Financ
realizovana-promocija-programa-mladi-su-zakon-ministarstva-omladine-i-sporta-republike-srbije Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica i UG „Forca" Požega 29.06.2016. godine u Klubu za mlade opštine Ivanjica sa početkom u 20:30 časova organizovali su promociju programa...
Napisano 30/06/2016, 15:48 od DG Financ
obavestenje-o-preventivnoj-vakcinaciji-goveda-radi-sprecavanja-sirenja-i-iskorenjivanja-bolesti-nodularni-dermatitis Republika Srbija OPŠTINA IVANjICA OPŠTINSKA UPRAVA 01 Broj: 320-službeno/2016 30. jun 2016. godine I v a nj i c a       O B A...
Napisano 30/06/2016, 15:45 od DG Financ
10-jubilarni-dani-bukovice-2016      U sredu 6.jula 2016.godine povodom manifestacije „Dani Bukovice“  na platou ispred MZ Bukovica održaće se Poselo izvornih pevačkih grupa i folklora....
Napisano 30/06/2016, 15:44 od DG Financ
promocija-programa-mladi-su-zakon-ministarstva-omladine-i-sporta-republike-srbije Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica i UG „Forca" Požega 29.06.2016. godine  u Klubu za mlade opštine Ivanjica  sa početkom u 20:30 časova organizuju...
Napisano 30/06/2016, 15:41 od DG Financ
12-letnja-kampanja-dobrovoljnog-davanja-krvi Uspešno je realizovana i ovogodišnja  12. po redu  Letnja kampanja DDK.  237 davalaca je dalo krv od 250 koji su došli na akciju. Na ovoj akciji je 36 maldih po...
Napisano 28/06/2016, 18:49 od DG Financ
dodela-sertifikata-opstini-ivanjica-centru-za-radno-angazovanje-ivanjica-za-uspesno-realizovan-projekat U ponedeljak 27.06.2016. godine sa početkom u 12 časova u Hotelu „Metropol" u Beogradu održana je svečana dodela sertifikata za  uspešnu realizaciju projekta Opštini...
Napisano 28/06/2016, 18:47 od DG Financ
realizovano-predavanje-u-amfiteatru-u-prirodi-i-setnja-pesackom-stazom-zdravlja-kusici-javor Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u subotu 25.06.2016. godine realizovala je predavanje u Amfiteatru u prirodi na temu "Uticaj zaštite životne sredine na zdravlje...
Napisano 28/06/2016, 18:43 od DG Financ
realizovana-predstava-putujuce-pozoriste-sopalovic-skola-glume-dramska-sekcija-amaterskog-pozorista-mladih-ivanjice Škola glume - dramska sekcija Amaterskog pozorišta mladih Ivanjice u utorak 21.06.2016. godine sa početkom u 19 časova premijerno je izvela predstavu „Putujuće pozorište...
Napisano 27/06/2016, 10:12 od DG Financ
odrzan-21-javorski-sabor-dvojnicara-i-starih-instrumenata-srbije-na-planini-javor Juče je planina Javor bila planina mladosti i lepote. Zvuci dvojnica, frule, gusala, okarine, duduka, violine, dipli i drugih starih instrumenata na Javoru pokazali su da stari...
Napisano 23/06/2016, 07:43 od DG Financ
odrzan-prvi-sabor-svete-trojice-u-pridvorici U organizaciji izvorne pevačke grupe „Klekovički žubor“, Mesne zajednice Pridvorica i Doma kulture Ivanjica a pod pokroviteljstvom opštine Ivanjica u Pridvorici je juče održan...
Napisano 23/06/2016, 07:31 od DG Financ
letnja-akcija-dobrovoljnog-davanja-krvi Letnji meseci su kritični meseci za rezerve krvi zbog smanjenog broja davalaca. Usled toga veliki broj pacijenata je prinuđen da čeka na operacije I druge intervencije za koje...
Napisano 22/06/2016, 13:43 od DG Financ
manifestacija-povodom-dana-opstine-2016 U znak sećanja na dan kada je knez Mihailo Obrenović 16.juna 1866.godine, pre tačno 150 godina, doneo Ukaz kojim je Ivanjica proglašena za varošicu u srezu Moravičkom, okrugu...
Napisano 22/06/2016, 12:08 od DG Financ
predstava-putujuce-pozoriste-sopalovic Škola glume - dramska sekcija Amaterskog pozorišta mladih Ivanjice u utorak 21.06.2016. godine sa početkom u 19 časova izvešće predstavu „Putujuće pozorište Šopalović“ u...
Napisano 22/06/2016, 11:56 od DG Financ
xxxi-sabor Sabor Dvojničara  U Nedelju 26 juna 2016. godine na Javoru će se održati XXI '' Javorski sabor dvojničara i satrih instrumenata''. U Programu će učestvovati najbolji...
Napisano 21/06/2016, 07:59 od DG Financ
realizovana-pokazna-vezba-spasavanja-povredjene-osobe-iz-nepristupacnog-terena U subotu 18.06.2016. godine pripadnici Službe za delovanje u vanrednim situacijama opštine Ivanjica, koja je formirana 2015. godine u okviru projekta „Zdravlje i bezbednost -...
Napisano 21/06/2016, 07:52 od DG Financ
dobrovoljno-davanje-krvi-u-mz-luke Type the title here 19.06.  Crveni krst ivanjica je u  saradnji sa MZ Luke  i nesebičnu podršku predstavnika MZ  a uz pomoć učenika izdvojenih odeljenjima...
Napisano 18/06/2016, 18:00 od DG Financ
realizovan-promotivni-turnir-u-sahu-otvoren-ulicni-sah-na-trgu-ispred-doma-kulture-u-ivanjici Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa udruženjem ljubitelja šaha „Crno beli svet" u petak 17.06.2016. godine organizovala je promotivni turnir u šahu...
Napisano 15/06/2016, 15:04 od DG Financ
od-jula-prijave-za-drugi-krug-programa-radne-prakse-centra-za-radno-angazovanje U toku je realizacija prvog kruga Programa radne prakse za mlade koji realizuje Centar za radno angažovanje Ivanjica u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Ivanjica, a...
Napisano 14/06/2016, 12:20 od DG Financ
crno-beli-svet Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica u saradnji sa udruženjem ljubitelja šaha „Crno beli svet“ u petak 17.06.2016. godine sa početkom u 12 časova, organizuje...
Napisano 14/06/2016, 08:32 od DG Financ
svetski-dan-dobrovoljnih-davalaca-krvi Svake godine 14. juna zemlje u svetu obeležavaju Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovo je povod za zahvalnost dobrovoljnim neplaćenim davaocima krvi koji ne samo da...
Napisano 13/06/2016, 07:49 od DG Financ
projekat-izgradnje-omladinskog-kampa Krenula je realizacija uvodnih aktivnosti na projektu „Izgradnja omladinskog kampa“ koji je odobren Kancelariji za mlade – Opštini Ivanjica na konkursu za podršku jedinicama...
Napisano 10/06/2016, 14:37 od DG Financ
vezba-sluzbe-za-delovanje-u-vanrednim-situacijama-opstine-ivanjica Služba za delovanje u vanrednim situacijama opštine Ivanjica redovno je realizuje vežbe kako bi članovi službe bili spremni da reaguju u svakom trenutku kada je to potrebno. U...
Napisano 09/06/2016, 22:14 od DG Financ
u-ivanjici-odrzana-promocija-olimpijske-vize-ane-subotic Pred prepunom Plavom salom ivanjičkog Doma kulture, Atletski klub Javor, Sportski savez Ivanjica i Dom kulture Ivanjica promovisali su Olimpijsku vizu Ane Subotić. O...
Napisano 08/06/2016, 18:02 od DG Financ
hit-predstava-za-decu-masa-i-medved Hit predstava za decu „MAŠA I MEDVED“                                  ...
Napisano 07/06/2016, 10:14 od Mitar
prvi-sabor-svete-trojice-u-pridvorici Povodom praznika Svete Trojice, u utorak 21.juna 2016.godine održaće se Prvi sabor  „Svete Trojice“ u Pridvorici. Organizatori manifestacije su: Izvorna pevačka grupa...
Napisano 07/06/2016, 07:47 od Mitar
humanitarna-akcija-dobrovoljnog-prikupljanja-krvi 03.06. Crveni krst Ivanjica je u  saradnji sa  predstavnicima  MZ Osonica  i transfuziološke službe Čačanske bolnice,  realizovao humanitarnu akciju...
Napisano 07/06/2016, 07:35 od Mitar
konstitutivna-sednica-so-ivanjica Na Konstitutivnoj sednici SO Ivanjica, konstituisana je nova vlast koju  će činiti SNS  sa  16 odbornika u koaliciji sa  četiri odbornika SPS-a, odlučeno je...
Napisano 06/06/2016, 12:14 od Mitar
odigrana-predstava-obican-covek Amatersko pozorište mladih Ivanjice izvelo je predstavu  "Običan čovek" po delu Branislava Nušića u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova 02.06.2016. godine,...
Napisano 02/06/2016, 13:44 od Mitar
obuka-milka Besplatna obuka za započinjanje poslovanja po programu standardizovanog seta usluga   U ponedeljak  06. Juna 2016. godine sa početkom u 11 časova i utorak...
Napisano 02/06/2016, 12:57 od Mitar
koncert-kud-moravica Petak 10.jun, Velika sala Doma kulture u 18 časova Koncert KUD „Moravica“   Kud „Moravica“ iz Ivanjice  osnovan  je 2013. godine, i danas posle tri...
Napisano 02/06/2016, 12:53 od Mitar
javno-nadmetanje-za-prodaju-polovnog-vozila-i-radne-masine Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o javnoj svojini (,,Službeni glasnik Republike Srbije'' br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Odluke Nadzornog odbora JKP ,,Komunalno'' Ivanjica...
Napisano 31/05/2016, 14:48 od Mitar
koncert-hari-mata-hari-na-gradskom-trgu-doma-kulture ХАРИ МАТА ХАРИ 16.ЈУН  У 21 ЧАС  ГРАДСКИ ТРГ -  ДОМ КУЛТУРЕ   Поводом Дана општине, 16.јуна 2016.године, на Градском тргу испред Дома...
Napisano 31/05/2016, 14:35 od Mitar
javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme   Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/2015) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima...
Napisano 30/05/2016, 22:36 od Mitar
promocija-olimpijske-vize
Napisano 30/05/2016, 22:32 od Mitar
amatersko-pozoriste-mladih-ivanjice-na-korak-do-drzavnog-takmicenja-u-kuli Nakon pobede na Festivalu Amaterskih pozorišta Moravičkog okruga, Amatersko pozorište mladih Ivanjice prošlo je u drugi krug takmičenja za učešće na Festivalu Amaterskih...
Napisano 30/05/2016, 22:29 od Mitar
xxi-javorski-sabor-dvojnicara-i-starih-instrumenata-srbije Type the title here      U organizaciji Doma kulture Ivanjica, Mesne zajednice Kušići i OŠ “Major Ilić” iz Kušića, 26.juna 2016.godine  na Javoru (MZ Kušići)...
Napisano 30/05/2016, 22:27 od Mitar
kancelariji-za-mlade-opstine-ivanjica-odobren-projekat-pod-nazivom-izgradnja-omladinskog-kampa Opštini Ivanjica - lokalnoj Kancelariji za mlade opštine Ivanjica odobren je novi projekat na konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave koje je raspisalo Ministarstvo...
Napisano 30/05/2016, 22:21 od Mitar
sedamnaest-zamenika-ambasadora-u-poseti-jugozapadnoj-srbiji Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt, posetiće zajedno sa 16 zamenika i zamenica ambasadora zemalja članica Evropske unije Rašku, Sjenicu, Novi Pazar...
Napisano 29/05/2016, 15:39 od Mitar
odrzana-41-smotra-narodnog-stvaralastva-zvuci-golije-javora-i-mucnja Type the title here U petak popodne Ivanjica se orila pesmom, svirkom  i igrom. Defile učesnika smotre „Zvuci Golije, Javora i Mučnja“ koji se od Doma kulture u Ivanjici...
Napisano 29/05/2016, 15:36 od Mitar
volonteri-i-volonterizam-u-domu-ucenika Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanje na temu "Volonteri i volonterizam u lokalnoj zajednici" u Domu učenika srednjih škola u Ivanjici...
Napisano 27/05/2016, 16:03 od Mitar
konstitutivna-sednica-skupstine-opstine-ivanjica U petak 03. juna 2016. godine saziva se  KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA     Za sednicu je predložen sledeći dnevni...
Napisano 27/05/2016, 12:29 od Mitar
produzenje-roka-za-dostavljanje-predloza-za-junsku-nagradu Savet za kadrovska, administrativna  i mandatna pitanja Skupštine opštine Ivanjica na sednici održanoj  25.05.2016. godine  odlučio je da se  rok za...
Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica