contrast9.jpgcontrast2.jpgcontrast1c.jpgcontrast4c.jpgcontrast3.jpgcontrast1d.jpgcontrast9a.jpgcontrast8.jpgcontrast4.jpgcontrast1a.jpgcontrast2a.jpgcontrast1b.jpgcontrast1.jpg

Predsednik opštine

Uvećanje slova:

Predsednika opštine bira Skupština opštine iz reda odbornika, na mandat od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine a sve to na predlog predsednika Skupštine opštine.

Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, kao i članove opštinskog veća.
Predsedniku opštine izborom na funkciju prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik opštine je na stalnom radu u opštini.
 

PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA
ZORAN LAZOVIĆ 
diplomirani ekonomista

Rođen 22.12.1962. godine u Beogradu. Od 1996 godine živi u Ivanjici. Osnovnu i srednju školu zavšio u Ivanjici, diplomirao na Ekonomskom fakultet u Beogradu. Od 1986-1992 radi u Firmi Grafičar AD na mestu komercijalnog rukovodioca, od 1992 godine  do danas bavi se privatnim preduzetništvom zaposlen u okviru sistema MATIS GROPU iz Ivanjice.

 

Nadležnost

·         predstavlja i zastupa opštinu,

·         predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje SO,

·         naredbodavac je z aizvršenje budžeta,

·         daje saglasnost na opšte akte kojima se uredjuju broj i struktura zaposlenih u  ustanovama koje se finansiraju iz budžeta opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta opštine,

·         odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju u zakup odnosno korišćenje i stavljanje hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije,

·         usmerava i uskladjuje rad opštinske uprave,

·         donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom opštine ili odlukom SO,

·         informiše javnost o svom radu,

·         obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti,

·         vrši i druge poslove utvrdjene Statutom i drugim aktima opštine.


Predsednik opštine postavlja svoje pomoćnike, koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti; 

·         ekonomski razvoj,

·         turizam, urbanizam i komunalne delatnosti,

·         zdravstvo, socijalna politika i ekologija  

Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrdjene aktom o organizaciji opštinske uprave.

 
Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica