contrast1.jpgcontrast1b.jpgcontrast4c.jpgcontrast1c.jpgcontrast2a.jpgcontrast1a.jpgcontrast9a.jpgcontrast3.jpgcontrast8.jpgcontrast2.jpgcontrast1d.jpgcontrast4.jpgcontrast9.jpg

Predsednik Skupštine opštine

Uvećanje slova:

Predsednik skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrdjene Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine opštine bira se iz reda odbornika, na predlog najmanje jedne trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA

ALEKSANDAR TRIPKOVIĆ -Doktor veterine

 

    

Dr. veternarske medicine , rođen 13.10.1968. godine u Ivanjici. Diplomirao na veterinarskom fakultetu u Beogradu 1996. Oženjen otac dvoje dece sa stanom u Ivanjici . 
 

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica