contrast1c.jpgcontrast4.jpgcontrast3.jpgcontrast9a.jpgcontrast1b.jpgcontrast2a.jpgcontrast1a.jpgcontrast1d.jpgcontrast4c.jpgcontrast1.jpgcontrast2.jpgcontrast9.jpgcontrast8.jpg

Servis građana

Uvećanje slova:

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH PRAVA GRADJANA PRED OPŠTINSKOM UPRAVOM OPŠTINE IVANJICA

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

OPŠTI POSLOVI

Dokumentacija potrebna za overu:

1.  Overa dokumenta (fotokopije, prepis): 
Fotokopirana dokumenta u dva primerka i original na uvid. 
2. Overa potpisa: 
Dokument u dva primerka i potpisnici lično sa važećom ličnom kartom
3. Overa punomoćja: 
Punomoćje u dva primerka i davaoci punomoćja lično sa važećom ličnom  
kartom.    

Dokumentacija potrebna za pretraživanje u arhivi:

1. Po zahtevu službe, reaktiviranje predmeta iz arhive,
2. Po ličnom zahtevu izdavanje uverenja o činjenicama iz predmeta, 
po mogucnosti  dati broj predmeta ili druge podatke o predmetu,
3. Overa prepisa iz arhive, 


POSLOVI  LIČNIH STANJA GRADJANA

Dokumentacija za naknadni upis u MKR:

1. Zahtev stranke
2. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
3. Uverenje o državljanstvu za roditelje,
4. Zapisnik o odredjivanju imena.
5. Potvrda da nije upisano u MKR po mestu rodjenja,
6. Za vanbračnu decu, izvod iz MKR za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstva

Dokumentacija za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih:

1. Zahtev,
2. Potvrda da lice nije upisano u MKU po mestu smrti,
3. Potvrda o smrti iz Doma zdravlja,
4. Izvod iz MKR ili MKU za umrlog

Dokumentacija za promenu ličnog imena:

1. Zahtev stranke,
2. Izvod iz MKR,
3. Uverenje o državljanstvu,
4. Potvrda o prebivalištu ili kopija lične karte,
5. Izvod iz MKV i izvode iz MKR za svu decu rodjenu u braku,
6. Uverenje suda, da lice nije pod istragom,
7. Uverenje da lice nije osudjivano, traži se službenim putem,
8. Za maloletnu decu traži se saglasnost oba roditelja,

Dokumentacija za ispravku podataka u matičnim knjigama:

1. Dokument odnosno izvod iz MKR u kojoj je podatak pogrešno unet,
2. Dokument odnosno izvod iz MKR u kojoj je podatak pravilno unet

Dokumentacija za naknadni upis u evidenciju o državljanstvu:

1. Zahtev stranke,
2. Potvrda o prebivalištu ili lična karta,
3. Izvod iz MKR,
4. Potvrda da lice nije upisano u knjigu državljana po mestu rodjenja,
5. Potvrda da lice nije upisano u knjigu državljana po mestu prebivališta roditelja u  
vreme njegovog rodjenja,
6. Uverenje o državljanstvu za roditelje,
7. Za maloletno lice, zahtev podnose roditelji

Dokumentacija za izdavanje radne knjižice:

1. Zahtev za izdavanje radne knjižice, (u knjižari uz radnju knjižicu),
2. Lična karta,
3. Radna knjižica,
4. Svedočanstvo, uverenje ili diploma o završenoj školi,

Dokumentacija za izdavanje uverenja o izdržavanju:

1. Zahtev i  izjava stranke
2. Dva primerka obrasca ako zahtev stiže iz inostranstva,
3. Za zaposlena lica, potvrda o ličnim primanjima,
4. Odsečak od čeka za penziju,
5. Potvrda o katastarskom prihodu,

Dokumentacija za overe potrebe o životu:

1. Dva obrasca potvrde, sa prevodom ako su na stranom jeziku,
2. Lična karta ili pasoš,


MATIČNI POSLOVI


Dokumentacija za upis novorodjenčeta :

1. Prijava rodjenja (prijava Doma zdravlja ili roditelja ako je dete rodjeno van  
zdravstvene ustanove)
2. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje (original),
3. Uverenja o državljanstvu za oba roditelja (originali),
4. Lične karte na uvid,
5. Zapisnik o odredjivanju imena,
6. Za vanbračno rodjenu decu izvod iz MKR za roditelje, uverenja o državljanstvu  
za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstva,
7. Izvodi iz matične knjige i uverenja o državljanstvu ne smeju biti stariji od 6  
meseci,

Dokumentacija za upis u Matičnu knjigu umrlih:

1. Prijava (uzima se u matičnoj službi)
2. Potvrda o smrti izdata od Doma zdravlja,
3. Izvod iz matične knjige rodjenih (original),
4. Lična karta umrlog.

Dokumentacija za izdavanje smrtovnice:

1. Kada se ostavinski postupak pokreće po ličnom zahtevu za lica koja su umrla       
na strani potreban je izvod iz MKU i podaci o naslednicima.
2. Obrazac smrtovnice i podaci za naslednike.

Dokumentacija za prijavu zaključenja braka:

1. Prijava (uzima se u matičnoj službi),
2. Izvodi iz MKR za lica koja nisu rodjena u Ivanjici (ne stariji od mesec dana).
3. Uverenja o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci),
4. Lične karte,
5. Strani državljani donose uverenje o slobodnom bračnom stanju, 
6. Za maloletna lica odobrenje za stupanje u brak od Opštinskog suda,


Dokumentacija za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju:

1. Potvrda o prebivalištu izdata od OUP-a,
2. Izvod iz MKR (ne stariji od mesec dana),
3. Podaci o ženiku ili nevesti (izvod iz matične knjige rodjenih ili pasoš)


Dokumentacija za izvode iz matične knjige rodjenih, venčanih i umrlih:

1. Na usmeni zahtev dati podatke o datumu rodjenja, venčanja i smrti sa ostalim      
podacima kao što su ime i prezime i dr.    

Dokumentacija za izdavanje uverenja o državljanstvu:

1. Na usmeni zahtev dati lične podatke,


BIRAČKI SPISKOVI

Dokumentacija za upis u birački spisak:

1. Zahtev,
2. Licna karta,

Dokumentacija za brisanje iz biračkog spiska:

1. Zahtev,
2. Izvod iz MKU,
3. Odjava prebivališta,
4. Rešenje o otpustu iz državljanstva,
5. Rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti ,

Dokumentacija za izmenu u biračkom spisku:

1. Zahtev,
2. Lična karta,


ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I DRUšTVENE DELATNOSTI

Dokumentacija za ostvarivanje prava na dečiji dodatak:

1.  Izvodi iz matične knjige rodjenih za svu decu u porodici,
2.  Uverenje da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,.
3.  Fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu  
prijave prebivališta,
4.  Fotokopija zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva,
5.  Potvrda o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva  
za svakog člana zajedničkog domaćinstva koje ostvaruje prihode,
6.  Potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana    
zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode,
7.  Izjava o zajedničkom domaćinstvu ( tekst izjave na obrascu zahteva),
8.  Izjava da neposredno brine o deci (tekst izjave na obrascu zahteva),
9.  Potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i 
srednja škola),
10. Dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora -  izvod iz
zemljišnih knjiga - vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o  
porezu, uverenje republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana).
11. Izjava o neposedovanju likvidnih i novčanih sredstava (tekst izjave na obrascu         
zahteva)

Dokazivanje statusa samohranog roditelja i drugih statusa:

1. Potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje,
2. Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju,
3. Akt o produženju roditeljskog prava,
4. Dokazi na osnovu kojih se dokazuje status samohranog roditelja (izvod iz  
matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka i  
poveravanju deteta na vaspitavanje jednom od roditelja, izvod iz matične  
knjige rodjenih za dete neutvrdjenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda  
kazneno-popravne ustanove),
5. Dokazi o starateljstvu i hraniteljstvu,
6. Fotokopija kartice tekućeg računa,

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta:

1. Zahtev,
2. Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo (od dana otvaranja   
porodiljskog bolovanja do tri meseca života deteta),
3. Rešenje poslodavca na odsustvo radi nege deteta (od 3 meseca života do 365  
dana od otvaranja porodiljskog bolovanja),
4. Potvrda poslodavca o dužini radnog staža korisnika neprekidno i neposredno  
pre ostvarivanja ovog prava (strucna sprema,na kojim poslovima je zaposlena),
5. Izveštaj o sprečenosti za rad u vreme porodiljskog odsustva (doznaka),
6. Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad, za vreme nege deteta (doznaka),
7. Izvod iz matične knjige rodjenih za decu (ne sme biti stariji od 6 meseci),
8. Fotokopija zdravstvene knjižice majke,
9. Obrazac NZ-1.
Za priznavanje prava na naknadu zarade radi posebne nege deteta osim  
navedenih dokumenata potreban je akt o razvrstavanju deteta.

U slucaju da ova prava koristi otac, osim navedenih, dostavljai:

1. Uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete ili da je lišena    
roditeljskog prava,
2. Izvod iz matične knjige umrlih za majku,
3. Potvrda nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora,
4. Potvrda nadležne zdravstvene ustanove o težoj bolesti ili rešenje kojim je 
majka lišena  poslovne sposobnosti,
5. Rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava,
6. Rešenje o otvaranju porodiljskog bolovanja i nege deteta.

Pravo na roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete po redu  
rodjenja:

1. Zahtev,
2. Original izvodi iz matične knjige rodjenih za svu svoju decu, ne stariji od   
6 meseci,
3. Original uverenje o državljanstvu R. Srbije za sebe,
4. Fotokopija svoje lične karte,
5. Fotokopija svoje zdravstvene knjižice,
6. Uverenje nadležnog organa starateljstva Centra za socijalni rad  da,  
neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev; deca prethodnog reda  
rodjenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zastite, hraniteljsku ili starateljsku  
porodicu ili data na usvojenje, nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu  
prethodnog reda rodjenja,
7. Ftokopija kartice tekućeg računa kod ovlašćene banke za isplatu roditeljskog   
dodatka ili fotokopija prve strane stedne knjižice u 2 primerka, 
8. Muževljeva lična karta na uvid.

Pravo na roditeljski dodatak oca. Pored navedenog, potrebo je i:

1. Izvod iz matične knjige umrlih za majku,
2. Uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete,
3. Rešenje da je majka lišena roditeljskog prava,
4. Potvrda nadležne zdravstvene ustanove o težoj bolesti majke ili rešenja kojim  
je lišena poslovne sposobnosti,
5. Potvrda nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja zatvorske kazne za  
majku.

Pravo na pomoc majci izbeglici:

1. Zahtev za isplatu dodatne novčane pomoći majci izbeglici sa decom do jedne 
godine starosti,
2. Izvod iz matične knjige rodjenih za decu,
3. Fotokopija legitimacije prognanog lica za članove porodice,
4. Fotokopija zdravstvenih knjižica za članove porodice,
5. Fotokopija štedne knjižice ili tekućeg računa.

Rešenje o kategorizaciji dece ometene u razvoju:

1.    Zahtev za kategorizaciju deteta i uput Doma zdravlja.

Učenički standard. Dokumentacija:

1. Izdaju se uverenja za učeničke i studentske domove, učeničke stipendije i  
studentske kredite.
1. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva sa potpisom dva svedoka, 
overena u matičnoj službi opštine,
2. Uverenje o katastarskim prihodima za sve članove domaćinstva,
3. Potvrda o prihodima za odredjeni period za članove domaćinstva koji ostvaruju       
prihode (licni dohodak, penzija ili drugi oblik prihoda),
4. Dokaz o nezaposlenosti sa evidencije nezaposlenih, odnosno fotokopija 
zdravstvene knjižice ukoliko član domaćinstva nije u evidenciji nezaposlenih,
5. Potvrda o svojstvu redovnog učenika za školsku decu, ili uverenje o redovnom 
školovanju za studente fakulteta i viših škola.

Uverenje o proizvodnji poljoprivrednih proizvoda:

1. Zahtev,
2. Naziv kulture i površina zemljišta na kojoj se kultura nalazi,
3. Izlazak na teren ovlašćenog stručnog lica opštine,
4. Dokaz o uplati takse.Uverenje licu da je poljoprivredni proizvodjaš, radi uvoza poljoprivredne mehanizacije:

1. Zahtev,
2. Posedovni list nepokretnosti,
3. Izjava sa potpisom dva svedoka da je podnosiocu zahteva poljoprivreda 
osnovno zanimanje,
4. Dokaz o uplati takse.


Promena namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta: 

1. Zahtev,
2. Posedovni list za parcelu kod koje se vrši promena namene,
3. Dokaz o uplati takse.
4.  Za procenu štete od elementarnih nepogoda, stranka podnosi zahtev Upravi 
javnih prihoda, a Opštinsko veće imenuje komisiju za procenu.

Vodoprivredni uslovi:

1. Zahtev koji sadrži naziv izvora, ime lica na čijem se zemljištu izvor nalazi, imena 
lica koja izvor koriste, stalno ili povremeno,
2. Dokaz o uplati takse.

Vodoprivredna saglasnost:

1. Zahtev, ako su prethodno izdati vodoprivredni uslovi,
2. Projekat u skladu sa izdatim vodoprivrednim uslovima,
3. Kopija plana parcele na kojoj se izvor nalazi,
4. Izveštaj o bakteriološkoj i hemijskoj analizi vode,
5. Dokaz o uplati takse.
Priznavanje prava na borački dodatak:

1. Zahtev za priznavanje prava na borački dodatak,
2. Potvrda da je u radnom odnosu,
3. Potvrda o visini isplaćene mesečne zarade.

Pravo na mesečno novčano primanje:

1. Zahtev,
2. Pravosnažno rešenje o svojstvu podnosioca zahteva tj. rešenje da je podnosiocu  
zahteva vreme provedeno u ratu priznato u dvostrukom trajanju u poseban staž  
za  učesnike NOR-a ili udovice istih, rešenje o svojstvu vojnog invalida ili rešenje 
o svojstvu porodičnog invalida,
3. Kopija lične karte,
4. Uverenje o državljanstvu,
5. izvod iz MKR za podnosioca zahteva i decu, članove porodičnog domaćinstva, 
potvrde o redovnom školovanju ukoliko deca imaju više od 15 godina,
6. Izvod iz matične knjige venčanih,
7. Izjava dva svedoka o zajedničkom domaćinstvu,
8. Uverenje o katastarskom dohotku,
9. Uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem fonda za zdravstvo,
10.Dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika SFRJ iz 
opštine u kojoj su živeli.

Uvećano novčano primanje po osnovu samohranosti:

1. Zahtev,
2. Izjava dva svedoka da je podnosilac zahteva samohrano lice,
3. Izvod iz MKR, MKV, ili MKU za roditelje podnosioca zahteva,
4. Izvod iz MKR za decu podnosioca zahteva.

Priznavanje prava na troškove smeštaja u ustanovi socijalne zaštite:

1. Zahtev,
2. Dokaz od kada se lice nalazi u ustanovi socijalne zaštite.


Priznavanje prava na ličnu invalidninu ratnih vojnih invalida:

1. Zahtev,
2. Kopija lične karte,
3. Izvod iz MKR,
4. Uverenje o državljanstvu,
5. Medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena nastanka oštećenja i vremena 
podnošenja zahteva,
6. Uverenje nadležnog organa o okolnostima povredjivanja.


Priznavanje prava na dodatak za pomoć i negu vojnog invalida:

1. Zahtev,
2. Nalazi lekara specijaliste o potrebi za negom i pomoći drugog lica.

Priznavanje prava na ortopedski dodatak:

1. Zahtev,
2. Nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju organizma, akoje je posledica  
Zadobijene rane, povrede ili bolesti koja je prouzrokovala teško oštećenje  
ekstremiteta.

Pravo na naknadu za vreme nezaposlenosti vojnog invalida:

1. Zahtev,
2. Uverenje da je vojni invalid nezaposleno lice,
3. Uverenje o katastarskim prihodima,
4. Uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem Fonda za zdravstvo.
5. Dokaz o imovnom stanju, koriscenju penzije za lica iz bivsih republika SFRJ i 
opštine u kojoj su živeli.

Priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu ili  
borcu : 

1. Zahtev,
2. Fotokopija lične karte,
3. Izvod iz MKV,
4. Izjava dva svedoka da se udovica vojnog invalida ili borca nije preudala,
5. Izvod iz MKR za podnosioca zahteva i decu,
6. Potvrda o svojstvu redovnog učenika ako je dete starije od 15 godina,
7. Uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu,
8. Izvod iz MKU za pokojnog vojnog invalida ili borca.

Priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti borca odnosno vojnog invalida:

1. Zahtev,
2. Kopija lične karte podnosioca zahteva,
3. Izvod iz MKU za bivšeg korisnika,
4. Izjava dva svedoka da je podnosilac zahteva živeo u zajedničkom domaćinstvu sa 
bivšim korisnikom.

Pravo na zdravstvenu zaštitu bracnog druga i dece vojnog invalida:

1. Zahtev,
2. Uverenje o katastarskom dohotku,
3. Uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem Fonda zdravstva,
4. Izvod iz MKR za suprugu i decu,
5. Izvod iz MKV,
6. Dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika SFRJ, iz 
opštine u kojoj su živeli.
7. Prava civilnih invalida rata su, pored prava na ličnu invalidninu, pravo na dodatak 
za negu i pomoć od strane dugog lica, pravo na ortopedski dodatak, pravo na 
zdravstvenu zaštitu, i priznavanje prava na naknadu pogrebnih troškova.

Pravo na ličnu invalidninu civilnog invalida rata:

1. Zahtev,
2. Kopija lične karte,
3. Uverenje o državljanstvu,
4. Izvod iz MKR,
5. Medicinska dokumentacija iz vremena nastanka oštećenja organizma i najnovija  
dokumentacija o istom.
6. Uverenje o okolnostima povredjivanja.
7. Dokaz da lice nije bilo u sastavu neprijateljskih formacija ili pomagač istih.

Pava na negu i pomoć od strane drugog lica:

1. Zahtev,
2. Nalaz lekara specijaliste o potrebi za negom i pomoći od strane drugog lica.

Pravo na ortopedski dodatak:

1. Zahtev,
2. Nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju a koje je neposredna posledica  
zadobijene povrede ili bolesti koja je uzrokovala teško oštećenje ekstremiteta.

Pravo na zdravstvenu zaštitu je:

1. Zahtev,
2. Uverenje o katastarskom dohotku,
3. Uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem Fonda za zdravstvo,
4. Dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika SFRJ, iz 
opštine u kojoj su živeli. 

Pravo na naknadu pogrebnih troškova:

1. Zahtev,
2. Izvod iz MKU za invalida,
3. Račun pogrebnog preduzeća,
4. Kopija lične karte za podnosioca zahteva,
5. Izjava dva svedoka da je lice snosilo troškove sahrane invalida.

Rešenja o upisu radnje u registar

1. Zahtev za osnivanje radnje,
2. Lekarsko uverenje,
3. Kopija lične karte,
4. Rešenje nadležnih inspekcija za delatnosti koje nose posebnu opasnost po  
zdravlje i sigurnost ljudi i životne sredine,
5. Potvrda o radnom stažu ako osnivač obavlja delatnost iz radnog odnosa,
6. Kopija vozačke i saobraćajne dozvole za delatnost javnog prevoza kao i izveštaj o
kažnjavanju,
7. Privremeni upis za delatnost javnog prevoza,
8. Dokaz o uplati takse.

Rešenje o zatvaranju radnje:

1. Zahtev,
2. Dokaz o uplati takse,
3. Original rešenje o osnivanju radnje.

Privremena odjava radnje:

1. Zahtev,
2. Dokaz o uplati takse.Izmene u rešenjima, promena poslovnog sedišta radnje, proširenje 
delatnosti, promena iz glavnog u sporedno zanimanje i iz sporednog u 
glavno, otvaranje poslovnih jedinica:


1. Zahtev za izmenu rešenja,
2. Kopija rešenja o osnivanju radnje,
3. Dokaz o uplati takse.

Rešenje o odjavi poslovnih jedinica:

1. Zahtev,
2. Original rešenje o osnivanju radnje,
3. Dokaz o uplati takse.

Uverenja o radnom stažu, registraciji motornih vozila, dobijanje vize, uvoz  
opreme, repromaterijala i regulisanje penzije:


1. Zahtev.
2. Dokaz o uplati takse.

Rešenja na odredjeno vreme, tezge na vremenski period do jedne godine:

1. Zahtev,
2. Ugovor sklopljen sa Javnim komunalnim preduzećem,
3. Dokaz o uplati takse,
4. Lekarsko uverenje,
5. Pri svakom produženju rešenja vratiti original rešenje,
6. Broj telefona.


URBANIZAM I GRADJEVINARSTVO

Obaveštenja o nameni katastarske parcele:

1. Kopija plana parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o vlasništvu, posedovni list,
3. Dokaz o uplati administrativne takse

Parcelacija i preparcelacija:

1. Kopija plana katastarske parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o vlasništvu,
3. Overen urbanistički projekat
4. Projekat geodetskih obeležavanja
5. Dokaz o uplati administrativne takse.

Ispravka granica susednih parcela:

1. Kopija plana katastarske parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o vlasništvu,
3. Overen urbanistički projekat,
4. Projekat geodetskih obeležavanja,
5. Dokaz o uplati administrativne takse,

Izvod iz urbanističkog plana:

1. Kopija plana parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o vlasništvu, posedovni list,
3. Dokaz o uplati administrativne takse.

Akta o urbanističkim uslovima:

1. Kopija plana katastarske parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o vlasništvu, posedovni list,
3. Situacioni plan,
4. Dokaz o uplati administrativne takse.

Odobrenje za izgradnju:

1. Kopija plana kaastarske parcele, ne starija od 6 meseci,
2. Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na gradjevinskom zemljištu, odnosno 
pravu korišćenja na neizgradjenom gradjevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. 
Zakona o planiranju i izgradnji (tapija, izvod iz zemljišnih knjiga, ugovor o 
kupoprodaji) - dokazi moraju biti u overenom prepisu ili u originalu,
3. Drugi dokazi utvrdjeni urbanističkim planom, odnosno aktom o urbanističkim 
uslovima, ne stariji od 6 meseci, 
4. Idejni projekat uskladjen sa aktom o urbanističkim uslovima,
5. Dokaz o uplati administrativne takse.

Prijava izvodjenja pripremnih radova:

1. Projekat pripremnih radova,
2. Odobrenje za izgradnju,
3. Dokaz o uplati administrativne takse,

Prijava pocetka izvodjenja gradjevinskih radova:

1. Glavni projekat sa uradjenom revizijom,
2. Dokaz o uplati administrativne takse.

Prijava završetka izrade temelja:

1. Geodetski snimak izgradjenih temelja,
2. Dokaz o uplati administrativne takse.

Tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole:

1. Izveštaj Komisije za tehnički prijem objekta,
2. Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
3. Dokaz o uplati administrativne takse.

Prijava izgradnje pomoćnih objekata, izvodjenja radova na investicionom  
održavanju objekata i radova na izvodjenju prepreka za invalidna lica:


1. Idejni projekat,
2. Dokaz o pravu svojine,odnosno pravu korišćenja,
3. Dokaz o uplati administrativne takse.

Prijava gradjevinskih radova na adaptaciji i sanaciji objekta:

1. Dokaz o pravu svojine na objektu, posedovni list,
2. Glavni projekat za izvodjenje radova, original ili overen prepis kopija,
3. Dokaz o u plati administrativne takse.

Prijava radova na tekućem održavanju objekta:

1. Popis radova,
2. Ddokaz o u plati administrativne takse.

Odobrenja za izgradnju bespravno izgradjenih objekata:

1. Projekat izvedenog objekta,
2. Dokaz o pravu svojine, posedovni list,
3. Dokaz o uredjivanju medjusobnih odnosa sa organom, organizacijom koja uredjuje  
gradjevinsko zemljište,
4. Dokaz o uplati administrativne takse.

Zahtev za zauzimanje javnih površina:

1. Dokaz o uplati administrativne i lokalne komunalne takse.
Odobrenje za raskopavanje javnih površina:

1. Uslovi JP Direkcija za izgradnju,
2. Odobrenje odgovarajuće organizacije,
3. Dokaz o uplati administrativne i lokalne komunalne takse.


IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Utvrdjivanje prava svojine na zemljištu oduzetom po osnovu PZF,  
konfiskacije i neizmirenih obaveza


1. Zahtev,
2. Nasledno rešenje, testament, ugovor o doživotnom izdržavanju.

Donošenje rešenja o eksproprijaciji i deeksproprijaciji:

1. Zahtev pravnog lica,
2. Izvod iz katastra,
3. Izvod iz urbanističkog plana,
4. Dokaz da je utvrdjen opšti interes za eksproprijaciju.

Administrativni prenos:

1. Zahtev pravnog lica.

Donošenje rešenja o utvrdjivanju prava korišćenja:

1. ahtev,
2. Izvod iz katastra,
3. Izvod iz urbanističkog plana,
4. Dokaz da je stranka bivši vlasnik ili pravni sledbenik.

Sačinjavanje tapije

1. Zahtev.
2. Kopija plana sa granicarima.
3. Dokaz da je objekat izgradjen po odobrenju nadležnog organa,
4. Dokaz o sticanju nepokretnosti,
5. Uverenje suda da na zemljištu ne postoji hipoteka,
6. Saslušavanje graničara.

Resenje o raspravljanju samovlasnih zauzeća:

1. Po sluzbenoj duznosti

Pravo na vraćanje utrina i pašnjaka selu na korišćenje:

1. Zahtev

Rešenje o uspostavljanju ranijeg režima svojine, u skladu sa Zakonom o 
planiranju i izgradnji:


1. Dokaz o sticanju nepokretnosti.

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica