contrast3.jpgcontrast4c.jpgcontrast1b.jpgcontrast2.jpgcontrast9.jpgcontrast2a.jpgcontrast9a.jpgcontrast1c.jpgcontrast1a.jpgcontrast8.jpgcontrast1.jpgcontrast1d.jpgcontrast4.jpg

Uredba o zaštiti Parka prirode Golija

Uvećanje slova:

 

 

Uredba  o zaštiti  Parka  prirode  Golija

 
objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 45/2001 od 20.7.2001. godine.
 
 
 
Član 1.
 
Područje planina Golije i Radočela stavlja se pod zaštitu kao Park prirode pod imenom "Golija" i svrstava u I kategoriju zaštite kao prirodno  dobro  od izuzetnog značaja (u daljem tekstu: Park prirode Golija).
 
Član 2.
 
Park prirode Golija stavlja se pod zaštitu radi  očuvanja vrednosti i poboljšanja stanja:
- šuma, predstavljenih  prostranim, kvalitetnim, raznovrsnim i u drugom pogledu značajnim šumskim ekosistemima,
- obeležja predela, sadržanih u izvanrednoj lepoti, raznovrsnosti i dinamici pejsaža,
- kulturnih dobara i njihove okoline,  među  kojima su manastir Studenica spomenik kulture upisan u listu svetske kulturne  baštine i manastir Gradac od izuzetnog nacionalnog značaja, kao i drugi brojni objekti kulturno-istorijskih vrednosti,
- trajnosti i kvaliteta osnovnih  prirodnih  resursa (vode,  zemljište i biljni pokrivač), uključujući i prostor kao urbanistički resurs,
- biološke raznovrsnosti zasnovane  na velikom broju vrsta  biljaka i životinja i njihovih zajednica i prisustvu  retkih, endemičnih i reliktnih  vrsta,
- geo-nasleđa, predstavljenog neobičnim i atraktivnim oblicima reljefa i brojnim vodnim  objektima i pojavama u vidu izvora planinskih  vodotoka i tresavskih jezera.
 
Član 3.
 
Park prirode Golija obuhvata delove područja opština  Ivanjica,
Kraljevo, Raška,  Novi Pazar i Sjenica, ukupne površine 75.183,00 ha i to
27.306,00 ha u državnoj, a 47.877,00 ha u privatnoj svojini:
 
- na području opštine  Ivanjica 41.306,00 ha i to 17.086,00 ha u državnoj, a
24.669,00 ha u privatnoj svojini, na katastarskim opštinama Brusnik, Vionica, Vrmbaje, Vučak, Gleđica, Gradac, Dajići, Dobri Do, Koritnik, Kumanica  i Čečina, Bratljevo, Medovina i Smiljevac,
- na području opštine  Kraljevo 12.049,00 ha i to 2.845,00 ha u državnoj, a 9.204,00 ha u privatnoj svojini, na katastarskim opštinama Brezova, Bzovik, Vrh, Dolac, Draževići, Mitići, Ušće, Reka, Rudno, Zasad, Orlja Glava i Savovo,
- na području opštine  Raška 12.623,00 ha i to 4.616,00 ha u državnoj, a
8.007,00 ha u privatnoj svojini na katastarskim opštinama Binići,
Boroviće, Gradac, Kruševica i Plešin,
- na području opštine  Novi Pazar 5.891,00 ha i to 1.768,00 ha u državnoj, a
4.123,00 ha u privatnoj svojini, na katastarskim opštinama Dramiće,
Kuzmičevo, Muhovo, Rast  i Radaljica,
- na području opštine  Sjenica 2.865,00 ha i to 991,00 ha u državnoj, a
1.874,00 ha u privatnoj svojini na katastarskoj opštini Šare.
 
Opis granica  Parka prirode Golija sa grafičkim prikazom odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
 
Član 4.
 
Na području Parka  prirode Golija ustanovljava se režim  zaštite I
stepena, površine od 553,80 ha, režim zaštite II stepena, površine
3.883,10 ha i režim  zaštite III stepena, površine 70.746,10 ha.
 
Režim zaštite I stepena obuhvata sledeće lokalitete:
 
1) "Ispod Jankovog kamena", površine 60,80 ha i obuhvata odseke a, b, i Rz u 15. i 16. odeljenju G.J. "Golija",
2) "Pašina  česma",  površine 0,20 ha i obuhvata 52. odeljenje, G.J. "Golija",
3) "Karalići", površine 34,00 ha i obuhvata 20. odeljenje, G.J. "Golija";
4) "Vodica",  površine 63,60 ha i obuhvata 32. odeljenje, G.J. "Golija",
5) "Tresava na belim vodama", površine 15,20 ha u odeljenju 41, G.J. "Dajićke planine",
6) "Dajićko jezero", površine 1,00 ha i obuhvata odseke 2. i 3. odeljenja 16,
G.J. "Dajićke planine",
 
7) "Palež", površine 38,00 ha i obuhvata 23. odeljenje, G.J. "Dajićke planine",
8) "Isposnice", površine 20,50 ha i obuhvata odseke r 50. i 51. odeljenja
G.J. "Gornja  Studenica",
9) "Košaninova jezera", površine 26,80 ha i obuhvata 3. odeljenje G.J. "Crepuljnik",
10) "Crepuljnik", površine 65,80 ha i obuhvata odeljenja 19. i 20. G.J. "Crepuljnik",
11) "Radočelo", površine 44,00 ha i obuhvata 42. odeljenje, G.J. "Radočelo-
Crepuljnik",
12) "Izubra",  površine 66,10 ha i obuhvata odeljenja 1, 2, 3, 4, 7, 8, i 9, G.J. "Brusničke šume",
13) "Plakaonica", površine 24,80 ha i obuhvata odseke b, c, e i f odeljenja 6. G.J. "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
14) "Ravnine", površine 32,40 ha i obuhvata 28. odeljenje, G.J. "Biser voda-
Vranji  krš-Lisa-Borje";
15) "Iznad  ljutih livada", površine 27,60 ha i obuhvata 34. odeljenje, G.J. "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
16) "Crna reka", površine 28,80 ha i obuhvata 59. i 60. odeljenje, G.J. "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
17) "Radulovac", površine 4,00 ha i obuhvata čistinu 5, 51. odeljenje, G.J. "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
18) "Izvorište Crne reke", površine 0,20 ha.
 
Režim zaštite II stepena obuhvata sledeće lokalitete:
 
1) "Jankov kamen", površine 390,20 ha i obuhvata odeljenja 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,17, 18, 45. i 46., G.J. "Golija",
2) "Bojovo brdo", površine 133,95 ha i obuhvata odeljenja 47, 48. i 52, G.J. "Golija",
3) "Jelića strugara", površine 12,00 ha i obuhvata odsek  a, odeljenja 53,
G.J. "Golija",
4) "Golijska reka", površine 851,00 ha i obuhvata odeljenja 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 68, 69, 70, 71, 72 i 73, G.J. "Golija",
5) "Međugorski potok", površine 390,20 ha i obuhvata odeljenja 1, 2, 3, 4,
57, 58, 59 i 60, G.J. "Dajićke planine",
6) "Bele vode",  površine 84,40 ha i obuhvata odeljenja 41. i 42, G.J. "Dajićke planine",
7) "Dajići", površine 55,80 ha i obuhvata odsek  b u odeljenju 6, 16 i 17, G.J. "Dajićke planine",
8) "Jelenovica", površine 125,20 ha i obuhvata odeljenja 22, 23 i 24, G.J. "Dajićke planine",
9) "Orlov  kamen", površine 132,35 ha i obuhvata odeljenja 10, 11. i 12, G.J. "Dajićke planine",
 
10) "Gradina", površine 226,70 ha i obuhvata odeljenja 46, 47, 48, 49, 50,
51. i 52, G.J. "Gornja Studenica",
11) "Pod crepuljnikom", površine 362,10 ha i obuhvata odeljenja 2b, 3a, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 25. i 26, G.J. "Crepuljnik",
12) "Radočelo II ", površine 82,40 ha i obuhvata odeljenja 41. i 43, G.J. "Radočelo-Crepuljnik",
13) "Brusničke šume", površine 194,60 ha i obuhvata odeljenja 2, 4, 7, 8. i
9, G.J. "Brusničke šume",
14) "Plakaonica II ", površine 86,80 ha i obuhvata odseke a i b, odeljenja
6. i 7, G.J. "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
15) "Retko  Bučje", površine 134,80 ha i obuhvata odeljenja 26, 27, 30. i 31,
G.J. "Biser voda-Vranji krš-Lisa-Borje",
16) "Ugljare",  površine 52,80 ha i obuhvata odeljenja 7. i 8, "Biser voda-
Crni vrh-Radulovac",
17) "LJute  livade", površine 282,00 ha i obuhvata odeljenja 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 33. i 39, "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
18) "Vlaški most", površine 231,20 ha i obuhvata odeljenja 44, 45, 47, 57,
58, 59. i odsek  b odeljenja 60, "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
19) "Suvi breg", površine 25,60 ha i obuhvata deo  odeljenja 51, "Biser voda-Crni vrh-Radulovac",
20) "Odvraćenica", površine 29,00 ha i obuhvata deo  odeljenja 51, "Biser voda-Crni vrh-Radulovac".
 
 
Ostali prostor zaštićenog dobra obuhvata režim zaštite III stepena.
 
Član 5.
 
Na području Parka  prirode Golija u režimu zaštite I stepena, zabranjuje se korišćenje prirodnih  bogatstava i isključuju svi drugi oblici  korišćenja prostora  i aktivnosti osim naučnih istraživanja, kontrolisane edukacije i korišćenja postojećih službenih i javnih
puteva.
 
Na području režima zaštite III stepena zabranjuje se:
 
1) izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, hidrotehničkih  i drugih objekata čiji rad  i postojanje mogu izazvati nepovoljne promene kvaliteta zemljišta, voda,  vazduha, živog sveta, lepote predela, kulturnih dobara i njihove okoline,
2) gradnja stambenih, ekonomskih  pomoćnih objekata poljoprivrednih domaćinstava  i vikend  objekata izvan  građevinskih područja utvrđenih posebnim planskim  i urbanističkim dokumentima, odnosno gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan  postojećih građevinskih parcela do donošenja tih dokumenata,
 
3) eksploatacija mineralnih sirovina, izuzev korišćenja privremenih majdana kamena i pozajmišta zemlje i rečnog materijala,
4) razgradnja i drugi vidovi  uništavanja objekata koji po arhitektonsko- građevinskim odlikama i vremenu nastanka i nameni predstavljaju spomenike narodnog graditeljstva,
5) uništavanje vrsta  biljaka i životinja zaštićenih kao prirodne retkosti,
6) preoravanje zemljišta, krčenje  i šuma i obavljanje drugih radnji na mestima i na način koji mogu izazvati procese jake i ekscezivne vodne erozije i nepovoljne promene predela,
7) skladištenje, odlaganje i bacanje smeća i otpadnih  materijala izvan  mesta određenih za tu namenu,  kao i neregulisano odlaganje stajskog đubreta,
8) rukovanje otrovnim  hemijskim materijama i naftnim derivatima na način koji može prouzrokovati zagađivanje zemljišta i voda.
 
Na području režima zaštite II stepena, osim zabrana definisanih za prostor  u režimu zaštite III stepena, zabranjuje se:
 
1) eksploatacija mineralnih sirovina, uključujući i privremena pozajmišta,
2) kaptiranje izvora i izgradnja brana,
3) ribolov,
4) lov, osim za potrebe održavanja zdravstvenog stanja i brojnosti divljači na prostoru Bojevog brda,
5) čista seča  i krčenje  šuma, kresanje lisnika  i neplansko korišćenje drvne mase u odnosu  na ciljeve i principe  gazdovanja šumama,
6) sadnja, zasejavanje i naseljavanje vrsta  biljaka i životinja stranih  za prirodni živi svet ovog područja, osim već  postojećih,
7) preoravanje prirodnih  livada i pašnjaka,
8) prosecanje novih javnih puteva.
 
Na području Parka prirode Golija obezbeđuje se:
 
- zaštita i praćenje stanja biljnih  i životinjskih  vrsta,  njihovih populacija i staništa,
- primena mera u gazdovanju šumama kojima se osigurava poboljšanje stanja i povećanje površina šumskih ekosistema, očuvanje reprezentativnih šumskih sastojina i florističke i faunističke raznovrsnosti,
- reintrodukcija i rekonolizacija autohtonih  vrsta  i druge aktivnosti  na očuvanju i unapređivanju stanja populacija ugroženih vrsta  flore i faune,
- košenje livada i poboljšanja pašnjačkih površina,
 
- kontrolisano sakupljanje biljnih  i životinjskih  vrsta,
- kontrolisana ispaša na pašnjačkim površinama i uređenje pojila za stoku,
- korišćenje poljoprivrednog zemljišta i stočarstvo na ustaljen,
tradicionalan način,
- uređenje i korišćenje prostora  u skladu  sa propisanim režimom zaštite na način kojim se omogućava očuvanje prirodnih  vrednosti spomenika kulture,
- uređenje, izgradnja i infrastrukturno opremanje prostora  za potrebe turizma i rekreacije,
- obnavljanje i održavanje poljskih, šumskih i drugih puteva  i objekata narodnog graditeljstva,
- uređenje sela i seoskih  središta,
- uspostavljanje monitoringa,
- naučnoistraživački i obrazovni rad  i prezentacija prirodnih  i kulturnih vrednosti Parka  prirode.
 
Član 6.
 
Zaštita i razvoj Parka  prirode Golija sprovodi se prema programu zaštite i razvoja (u daljem tekstu: Program). Program  sadrži:
- ciljeve i prioritetne zadatke i aktivnosti  na sprovođenju
režima zaštite iz člana 5. ove  uredbe, naročito  zadatke u zaštiti  šuma saglasno propisanim uslovima u gazdovanju po stepenima zaštite,
- retkih biljaka i njihovih  zajednica,
- na zaštiti  faune; u ustanovljavanju monitoringa,
- naučnoistraživačkih, kulturnih, vaspitno-obrazovnih i turističkih aktivnosti,
- na uspostavljanju i razvijanju saradnje sa lokalnim stanovništvom i drugim korisnicima prirodnog  dobra,
- na prezentaciji i neophodnom opremanju područja za ostvarivanje navedenih aktivnosti  i zadataka, sredstva potrebna za realizaciju ovog programa, kao i način njihovog  obezbeđenja.
 
Program se donosi  za period od pet godina, a ostvaruje se godišnjim  programom koji sadrži  zadatke i poslove koji se realizuju u tekućoj godini, dinamiku  njihovog izvršavanja i visinu potrebnih sredstava.
 
Na Program, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstva nadležnih za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, urbanizam, nauke i kulture, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne  sredine.
 
Član 7.
 
O Parku prirode Golija stara se Javno preduzeće "Srbijašume" (u daljem tekstu: Preduzeće).
 
Član 8.
 
Preduzeće u obavljanju poslova zaštite i razvoja Parka  prirode Golija obezbeđuje sprovođenje Programa,  propisanih  režima zaštite i očuvanja prirodnog  dobra, naučno-istraživačke, kulturne, vaspitno-obrazovne, informativno-propagandne i druge aktivnosti,  donosi  Program i godišnji program  zaštite i razvoja.
Preduzeće podnosi  izveštaj o ostvarivanju programa iz člana  5. ove uredbe do 15. decembra za tekuću godinu ministarstvu nadležnom za zaštitu životne  sredine.
 
Član 9.
 
Preduzeće u obavljanju poslova zaštite i razvoja Parka  prirode Golija obezbeđuje obeležavanje prirodnog  dobra, unutrašnji red  i čuvarsku službu u skladu  sa aktom koji donosi  uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.
 
Aktom iz stava 1. ovog člana  uređuju se pravila za sprovođenje režima zaštite i razvoja, a naročito:
- način i uslovi  kretanja i boravka posetilaca, korišćenja rekreativnih i drugih javnih površina,
- postavljanja informativnih i drugih oznaka,  mere zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja i izvođenja istražnih  radova,
- uslovi  za obavljanje dozvoljenih delatnosti i posebne mere i ograničenja u sprovođenju režima zaštite.
 
Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite Preduzeće je dužno da na pogodan  način javno oglasi, tako da budu dostupna korisnicima i posetiocima.
 
Član 10.
 
Sredstva za zaštitu i razvoj Parka  prirode Golija obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Preduzeća, iz sredstava u budžetu Republike i iz drugih izvora u skladu  sa zakonom.
 
Član 11.
 
Program iz člana  6. ove  uredbe Preduzeće će doneti  u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove  uredbe, a godišnji  program  u roku od
90 dana od dana stupanja na snagu Programa.
Do donošenja Programa Preduzeće može poslove zaštite obavljati prema privremenom programu zaštite i razvoja koji donosi  u roku od 60 dana od dana  stupanja na snagu ove uredbe.
 
Član 12.
 
Planovi i programi  uređenja prostora,  šumske, lovne,  vodoprivredne, poljoprivredne  i druge osnove i programi  koji obuhvataju zaštićeno područje usklađuju se sa Prostornim planom Republike Srbije, Programom i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.
Za  područje Parka  prirode Golija donosi  se odgovarajući prostorni  plan u skladu  sa zakonom.
 
Član 13.
 
Ova  uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 
OPIS GRANICA PARKA PRIRODE GOLIJA
 
Granica  prirodnog  dobra počinje  od tačke u kojoj se dodiruju KO Tadenje (Kraljevo), KO Zarevo (Raška)  i KO Kruševica (Raška).  Odatle ide na jug spoljnom granicom  sledećih katastarskih opština  obuhvatajući ih: KO Gradac, KO Boroviće, KO Plešin  (opština Raška),  KO Dramiće, KO Kuzmičevo, KO Ras, KO Radalica, KO Muhovo (opština  Novi Pazar),  KO Šare (opština  Sjenica), nastavlja dalje granicom  KO Medovine (opština Ivanjica) do raskrsnice lokalnih puteva  (725 m jugozapadno od trigonometra Kunjež 1.469 m n.v.). Od te tačke  granica  prirodnog  dobra nastavlja na sever istočnom  granicom lokalnog  puta, presecajući tako KO Medovine sve  do granice  sa KO Erčage. Granica dalje nastavlja istočnim  obodom ovog puta ka severu sve  do uzvišenja Klik (trigonometar 1.284). Odatle granica  nastavlja ka severu sekući KO Erčage, takođe istočnim  obodom pomenutog  puta, do Todorove kose odakle vododelnicom uzvišenja dolazi do trigonometra 1.329 i kote 1.371. Odatle ide vododelnicom
do Karađorđevog šanca  (trigonometar 1.389), Crnog kamena (kota 1.199), preko Jereminog krša (trigonometar 988) vododelnicom do početka  makadamskog puta 275 m jugozapadno od manastira Kovilje.
Dalje nastavlja zapadnom ivicom  makademskog puta u pravcu  severoistoka do granice  KO Gleđice (kod trigonometra 1.154), obuhvata ovu katastarsku
 
opštinu njenom zapadnom granicom  do granice  KO Bratljevo (Bojovsko brdo  - trigonometar 1.113), seče  ovu katastarsku opštinu tako što ide istočnim  obodom lokalnog  puta do kote 1.085, skreće na severoistok
do trigonometra 1.157 i do zajedničke tačke između KO Bratljevo, KO Kosovica  i KO Kumanica. Granica prirodnog  dobra nastavlja spoljnom granicom  sledećih katastarskih opština  obuhvatajući ih istovremeno: KO Kumanica, KO Dobri Do, KO Vrmbaje (Ivanjica), KO Miliće  (Kraljevo) duž toka reke  Studenice sve  do ušća Graićke  reke. Odatle seče  KO Orlja Glava tako što vododelnicom ide ka severoistoku do Ošlje brda  (trigonometar 728) i dalje vododelnicom do kote 855, izohipsom 850 m n.v. do Bažalskih krševa,  da bi kod Babinog  groba skrenula ka severu do Bažalskih strana, a odatle do Gradine (trigonometar 1.152) i KO Savovo, seče  ovu KO vododelnicom preko Belih  stena i Savinog duba  do ušća Savošnice, nastavlja tokom Studenice do zaštićene okoline manastira Studenica, obuhvata je u celini  i nastavlja istočnom  granicom  KO Dolac, KO Vrh, KO Reka,  KO Dražiniće (Kraljevo) i KO Kruševica (Raška)  i dolazi do početne tačke.
 
Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica